Logo_Cotxes-Andorra

Avís legal

De conformitat amb la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2012, així com la Llei 20/2014, de 16 de octubre. Reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, posem en el seu coneixement la següent informació:

1- Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit a aquest lloc web de titularitat de ANDROMEDIA, S.L (en endavant, “ANDROMEDIA”) domiciliada al Av Fiter i Rossell 2, AD700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), inscrita en el Registre de societats del principat d’Andorra amb el número 19533, en el Registre de Comerç amb el número 930133-A i el seu número tributari és NRT L-714631-N, amb correu electrònic webandorracars@gmail.com .

El domini d’Internet  https://cotxeandorra.com, que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de ANDROMEDIA.

La finalitat d’aquest lloc és ser una carta de presentació del restaurant ANDROMEDIA, en la qual el visitant del lloc web es podrà informar dels vials pots gaudir a ANDROMEDIA.

2- Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de cookies també es troben a la seva disposició en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

3- Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

ANDROMEDIA es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, ANDROMEDIA recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

4- Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

4.1. Definició del terme “continguts”

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se como tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

4.2. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de ANDROMEDIA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicencies o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que ANDROMEDIA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, ANDROMEDIA es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, ANDROMEDIA es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ANDROMEDIA mitjançant l’adreça de correu electrònic webandorracars@gmail.com, per tal que ANDROMEDIA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

5- Dret d’exclusió

ANDROMEDIA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat de ANDROMEDIA és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

6- Responsabilitat

6.1. Conductes dels usuaris d’aquest lloc web

ANDROMEDIA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

6.2. Altres

ANDROMEDIA no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

ANDROMEDIA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

ANDROMEDIA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, Youtube i similars). Per tant, ANDROMEDIA no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, ANDROMEDIA tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a ANDROMEDIA mitjançant l’adreça de correu electrònic webandorracars@gmail.com, per tal que ANDROMEDIA pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

7- Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per ANDROMEDIA.

Tanmateix, ANDROMEDIA prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

8- Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Apunta't

Apunta’t per rebre les nostres notícies, així com rebre notícies de la pàgina web Car Roi